Trên thực tế hiện nay, khi báo chí và các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin. Nhiều trường hợp đảng viên vi phạm nghiêm trọng về đạo đức và hoạt động công tác. Vấn đề sai phạm vẫn xảy ra trên thực tế đã khiến cho nhiều người mất niềm tin vào lực lượng này. Chính vì thế trong nghị quyết Trung Ương 14 khóa XII về xây dựng Đảng được là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân.

Bản kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết trung ương 14 khóa 12 này về những thiếu sót của cá nhân như phê bình. Về suy thoái tư tưởng đạo đức, về xây dựng đội ngũ cán bộ…… Qua đó mỗi đảng viên cần viết Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình mẫu 2021 Theo đúng tin thần của nghị quyết để tổ chức đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh. Nếu bạn chưa biết cách viết Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình mẫu 2021 như thế nào. Thì đừng vội bỏ qua bài viết dưới đây nha.  

Tại sao các đảng viên cần thực hiện bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Trong hoạt động của đảng viên thì làm bản Kiểm điểm tự phê bình cuối năm. Chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đế  đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Thông qua bản kiểm điểm Đảng viên được trình bày cụ thể về những thành tựu. Những kết quả đạt được và các nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng như nguyên nhân lí do của nó mà các cấp ủy, tổ chức đảng. Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình.

Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Theo đó các bản kiểm điểm phê bình và tự phê bình còn được sử dụng như một căn cứ. Để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Các tiêu chí cần có của bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Trong kiểm tự phê bình cần nêu cao tinh thần tự giác, trung thực. Qua đó những thành tựu hay hạn chế của bản thân tổ chức cần được ghi loại một cách trung thực khách quan trong bản kiểm điểm. Bên cạnh đó, bản kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang. Né tránh, ngại va chạm, cần thể hiện tinh thần thẳng thắn góp ý. Và nói không với những điều không đúng, đồng thời. Luôn đứng về lẽ phải thấy đúng bảo vệ, thấy sai đấu tranh.

Mục quan trọng nhất của Bản kiểm điểm tự phê bình mẫu 2021 là phải nhận diện. Xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”. “Tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục, không có thái độ né tránh sai lầm. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân. Lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Từ đó hỗ trợ bổ sung cho nhau cùng rút kinh nghiệm để hoạt động đảng. Ngày càng bền vững và đi sâu vào đời sống nhân dân hơn.

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình mẫu 2021 cần được đánh giá liên tục, đa chiều. Theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương. Và công khai kết quả một cách khách quan mới tạo ra sự công bằng giữa các đảng viên.

Thêm vào đó, Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá. Xếp loại chất lượng hằng năm, gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân. Với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình của đảng viên

Một mẫu bản kiểm điểm phê bình không chỉ Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tự phê bình và phê bình mà trên hết cần đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng. Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đúng tinh thần đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện. Công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

Khi thực hiện các nhiệm vụ phê bình và tự phê bình cần Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức. Lối sống làm gốc, bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Từ đó mới có thể đạt đến những kết quả, hiệu quả công việc tốt nhất

Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo. Quản lý làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm. Từ đó cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.

Download mẫu Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày tháng 9 năm 2012

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng đảng.

Họ và tên ………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh……………………………………………….

Chức vụ, đơn vị công tác…………………………………………..

– Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và tài liệu của Bộ Chính trị, Kế hoạch số …-KH/TU ngày …… của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

– Thực hiện Kế hoạch số 19- KH/HU ngày ………. của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “. Tôi xin tự kiểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với các nội dung cụ thể như sau:

1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoải về tư tưởng chinh trị, đao đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

a) Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện uỷ và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.

Trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật cán bộ, công chức và Quy định về những điều Đảng viên không được làm ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm để ca quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực đo mình trực tiếp phụ trách xẩy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. Trách nhiệm đối với những sai phạm khác của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp.

b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

– Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm cùa Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý trí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Có dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa với những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng không ? Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng không?

Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính ứị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của nguời cán bộ, đảng viên không?

Việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí, công, vô tư. Có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không ? Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết không ? Có hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không ? Có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không ? Có khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí mình không ? Có đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý không ? Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng ? Có nể nang, đung túng, không đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền?

Có lợi dụng quyền hạn để ban hành hoặc tác động ban hành cơ chế, chính sách làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích ? Có tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí; có làm trái quy định ữong quản lý đất đai, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án…? Có để các doanh nghiệp “tác động”, chi phối đến các quyết định không ?

Có chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, khen thưởng… như Văn kiện Đại hội XI đã nêu không ? Có can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc ngirời khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định. Có lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định ? Có ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho nguời khác?

Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi hoặc đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền ? Có kê khai trung thực tài sản, thu nhập không ? Có mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài, tham gia hoạt động rửa tiền không?

Có lối sống lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh hay xa hoa, lãng phí? Có mê tín dị đoan, đốt đồ mã không ? Có tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật; kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi? Có rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính không?

Đi công tác cơ sở có đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hay phô trương, hình thức? Có nặng về biểu dương mà ít chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của lãnh đạo địa phương?…có vuốt ve mỵ dân, theo đuôi quần chúng không? Có thật thà, khiêm tốn, học tập, lắng nghe dân, nghe cấp dưới không?

2- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận, chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc phòng, ban, ngành hoặc địa phương được phân công phụ trách.

Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

Có thật sự công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác cán bộ không? Có thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ không?

Có độc đoán, mất dân chủ, cục bộ (cơ quan, địa phương, đơn vị), có bị chi phối bởi lợi ích nhóm, “hậu duệ”, “tiền tệ”, “quan hệ” trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tìm cách tác động để bố trí công việc cho vợ, con, người thân của mình không?

Có chịu tác động tiêu cực hoặc tìm cách tác động trong bổ nhiệm, điều động, bố trí phong và thăng quân hàm, khen thưởng cán bộ, nhất là đối với những người thân quen, con cháu họ hàng không?

Có sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của Tỉnh uỷ, của Ban Thường vụ Huyện uỷ không?

Có kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? Có thành kiến, trù dập những người nói và làm trái ý mình, gây mất đoàn kết nội bộ không?

Trên đây là nội dung tư vấn về Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nếu vẫn còn thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *