Bạn thường nghe đến thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Rốt cuộc, thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm và vai trò của nó như thế nào đối với xã hội. Hãy cùng dịch vụ thám tử & Luật Tâm Việt tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.

Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính là trình tự. Cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền. Trong mối quan hệ nội bộ hành chính và mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức công dân.

Thủ tục hành chính là tổng thể các quy phạm bắt buộc phải tuân theo khi tiến hành:

 • Thành lập
 • Thay đổi
 • Giải thể
 • Xác định chức năng nhiệm vụ quyền hạn phạm vi hoạt động của các tổ chức
 • Khi ban hành các văn bản hành chính
 • Khi thực hiện các hành vi hành chính
 • Khi các công dân, các tổ chức quần chúng xã hội tiến hành những công việc đòi hỏi có sự chứng kiến
 • Chứng nhận, giúp đỡ, can thiệp của các cơ quan và cán bộ, nhân viên nhà nước.

Đặc điểm của thủ tục hành chính nhà nước

Khác biệt với thủ tục lập pháp và thủ tục tố tụng tư pháp, đặc điểm của thủ tục hành chính là gì?

Thứ nhất, thủ tục hành chính được điều chỉnh bằng quy phạm thủ tục

Thủ tục hành chính là cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng của mình. Hệ thống quy phạm thủ tục là toàn bộ các quy tắc pháp lý quy định về trình tự. Trật tự thực hiện thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết công việc. Công việc nhà nước và thực hiện nghĩa vụ hành chính đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân.

Thứ hai, thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Thủ tục hành chính là cách thức. Trình tự mà các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng để giải quyết các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trình tự này có thể từ dưới lên, từ cấp trên xuống mà cũng có những trình tự thực hiện song hành.

Thứ ba, thủ tục hành chính rất đa dạng và phức tạp

Tính đa dạng phức tạp được biểu hiện như sau:

 • Do nhiều cơ quan và công chức nhà nước thực hiện
 • Quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia mối quan hệ hành chính, trong đó bao gồm cả công việc của Nhà nước và công dân.
 • Việc quy định thủ tục hành chính phải kết hợp với những khuôn mẫu ổn định tương đối và chặt chẽ với các biện pháp thích ứng cho từng loại công việc và từng loại đối tượng
 • Thực hiện chủ yếu ở công sở nhà nước, gắn liền với công tác văn thư và tổ chức ban hành, quản lý văn bản, giấy tờ
 • Trong bối cảnh của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay, các thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài cần phải phù hợp với thông lệ quốc tế.
 • Thứ tư, thủ tục hành chính có tính năng động hơn so với các quy phạm nội dung của luật hành chính, đòi hỏi phải thay đổi nhanh hơn để thích ứng và phù hợp với nhu cầu thực tế của đời sống xã hội.

Thủ tục hành chính là yếu tố cần nhận thức đúng đắn giúp cho các nhà ban hành các quy định thủ tục hành chính ban hành các quy định phù hợp với thực tế khách quan và tiến trình phát triển kinh tế xã hội.

Ý nghĩa của thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước

Thủ tục hành chính là bộ phận của thể chế hành chính ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Nó có nhiều ý nghĩa đối với công tác quản lý nhà nước:

 • Thủ tục hành chính hết sức cần thiết để có nhận thức đúng đắn trong hoạt động quản lý nhà nước đặc biệt là trong tiến trình cải cách nền hành chính.
 • Là những tiêu chuẩn hành vi cho công dân và cán bộ, công chức, viên chức hành chính thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm sự hoạt động chặt chẽ, thuận lợi, đúng chức năng của bộ máy hành chính.
 • Các quyết định hành chính đảm bảo được đưa vào thực tế của đời sống xã hội.
 • Là công cụ điều hành cần thiết của tổ chức hành chính; góp phần vào quá trình xây dựng và triển khai luật pháp.
 • Là sự biểu hiện trình độ văn hoá, mức độ văn minh của nền hành chính.

Cải cách thủ tục hành chính là gì?

Xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Để công cuộc cải cách hành chính đạt hiệu quả cao thì cần thực hiện:

 • Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp.
 • Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững.
 • Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.
 • Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật
 • Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp.
 • Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; mở rộng dân chủ.
 • Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

TÓM LẠI

Qua bài viết, các bạn đã hiểu thêm: Thủ tục hành chính là gì. Hy vọng, bạn sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc giám sát. Hỗ trơ cải cách thủ tục hành chính để thuận tiện hơn trong công việc. Nếu bạn còn băn khoăn hãy đến văn phòng thám tử luật Tâm Việt nơi gần nhất. Chúng tôi giải đáp giúp bạn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *